civil titol

 

Assessorament i litigis de qualsevol classe, en tot el territori nacional, en matèria de:

 • Propietat intel·lectual.
 • Dret immobiliari.
 • Dret de la construcció, (vicis de la construcció, responsabilitat decennal, contractes d'obra ...).
 • Contractes i obligacions, (compravendes, permutes, arrendaments, franquícies, societats, compravenda d'empreses, contractes de distribució i agència, llicències d'ús ...).
 • Drets reals (hipoteques, censos, servituds ...).
 • Patents i marques.
 • Conflictes societaris i de cooperatives (accions de responsabilitat societària i individual, convocatòries judicials de juntes d'accionistes i socis ...).
 • Competència deslleial.
 • Protecció Civil del dret a l'honor, la imatge i la intimitat familiar.
 • Reclamació de danys personals i patrimonials (accidents de trànsit, domèstics ...).
 • Reclamacions en tota classe d'assegurances.
 • Contractes bancaris complexos (Swaps, participacions preferents, deute subordinat, clàusules sòl, hipoteques en divises ...).
 • Defensa dels drets de consumidors i usuaris.

 

civil modadministrativo modlaborall modpenal mod

Tornar